Presentation

Catarina af Sandeberg juris doktor LL D. Doktorsavhandling Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor? Catarina af Sandeberg är verksam som skiljeman och som ledamot i styrelser och kommittéer i näringslivet. Catarina har publicerat böcker och artiklar i Sverige och utomlands och vidare deltagit i en rad lagstiftningsarbeten på värdepappersmarknaden. Hon har på regeringens uppdrag utrett frågan om lagstiftning avseende könsfördelning i bolagens styrelser, och i juni 2006 till dåvarande justitieministern Thomas Bodström avgivit betänkandet Ds 2006:11 Könsfördelningen i bolagsstyrelse. Catarina har sedan år 2005 uppdraget att i lagkommentaren i publikationen Karnov löpande kommentera bl a redovisningslagstiftningen m fl författningar. Catarina var år 1993-2009 verksam vid Juridiska fakulteten Stockholms universitet; universitetslektor i civilrätt (associations- och värdepappersrätt). Catarina är sedan år 2003 ledamot av NasdaqOMX Surveillance Committees för NasdaqOMX börser i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Bland övriga uppdrag kan nämnas att hon åren 2002-2009 var ledamot av Revisorsnämnden, 2007-2009 styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares Riksförbund och har haft en rad uppdrag i ideella föreningar, bl a styrelseledamot i Kungl Svenska Segel Sällskapet KSSS.